مذاکرات سیم و کابل پنجاب الکتریک B2B با تجار عراقی،روسی وهندی  

صادرات سیم و کابل شرکت پنجاب الکتریک به کشورهای همسایه از جمله عراق