صنعت سیم و کابل در ایران 

ایجاد کارخانه‌های سیم‌سازی و کابل سازی در ایران از نزدیک به 35 سال پیش آغاز شده است و در حال حاضر250 شرکت در این حوزه فعالیت دارند که با ظرفیت اسمی 800 هزار تن در سال 93 تنها 300 هزار تن تولید داشتند. در سال 93 میانگین ارزش هر تن سیم و کابل 6.600 دلار بوده است که با نرخ دلار 3.400 تومان ، ارزش تولیدات سیم وکابل در سال 93 در ایران حدود 6.700 میلیارد تومان بوده است.

میزان صادرات سیم و کابل در ایران:

جدول پایین ارزش و وزن صادرات سیم و کابل را از 89 تا 93 نشان می دهد:

صنعت سیم و کابل در ایران

در جدول زیر ، 5 بازار هدف صادرات سیم و کابل طی سالهای 92 و 93 آورده شده است. حدود 80 درصد از بازار صادراتی سیم و کابل مربوط به عراق و افغانستان است. (ارقام بر اساس میلیون دلار می باشد.)

صنعت سیم و کابل در ایران

شرکای تجاری کشورهای همسایه در صنعت سیم و کابل در سال 2014 در زیر آورده شده است:

سیم و کابل صنعت