خط مشی سیستم مدیریت

در راستای اطمینان از تعیین اهداف در حوزه های مختلف ، مدیریت شرکت سیـم و کابـل پنجاب الکتریک، خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه و رسیدگی به شکایات مشتریان را بر اساس استانداردهای ذیل تدوین نموده است :

ISO9001:200818001:2007,,ISO14001:2004,OHSASISO10002:2004

این شرکت در مسیر توسعه پایدار با تعهد به " افزایش رضایت و اعتماد مشتریان، بهبود مستمر، ارتقاء کیفیت، پیشگیری از آلودگی محیط زیست، پیشگیری از جراحت و بیماریهای ناشی از کار در حیطه مدیریت عملکرد ایمنی و بهداشت حرفه ای" سیستم مدیریت فوق را انتخاب نموده و با تامین نیازمندیهای مالی، عملیاتی، سازمانی و تعهد به رعایت الزامات قانونی و سایر الزامات به ایجاد، حفظ و ارتقاء آن متعهد می باشد.

لذا در اين راستا رئوس خط مشی خود را به شرح زير اعلام می دارد:

-         تحویل بموقع محصولات با کیفیت بهتر و قیمت مناسب به منظور کسب سهم بیشتری از بازار .

-         ارتقا هرچه بيشتر سطح کیفی و تنوع تولیدات به عنوان سازماني يادگيرنده، استراتژي محور و مبتني بر فن آوري اطلاعات ضمن پايش تحولات تكنولوژيكي

-         بهبود مستمر فعالیتها ، فرآیندها و محصولات شرکت به منظور کسب رضایت مشتریان .

-         افزایش سطح رضایت مندی ذینفعان و مشتریان از فرآیند رسیدگی به شکایات مشتریان

-         ارتقايسطحاطلاعرسانیبهمشتریانبابهرهگیريازفنآورياطلاعاتروزدنیا

-         آموزش کارکنان و ارتقای سطح دانش ، توانمندی و مشارکت آنان .

-         ایجاد محیط ایمن با رعایت قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت ، شناسایی خطرات و عوامل زیان آور محیط کار ، کنترل و کاهش اثرات آنها .

-         ایجاد محیط سالم و پيشگيري از آلودگي محيط زيست و بكارگيري فناوريهاي دوستدار و سازگار با آن به منظور رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی و شناسایی جنبه های زیست محیطی بارز، کنترل و کاهش اثرات آنها.

اینجانب با حمایت همه جانبه از استقرار مطلوب ، اثر بخش و کارایی این سیستم ، به موازات تأمین کلیه منابع لازم ، برای ترقی و تعالی شرکت ، خود را متعهد به تحقق اهداف فوق ، دانسته و امیدوارم با همکاری و پشتیبانی کلیه همکاران گرامی بتوانیم موجبات رضایت ذینفعان و پیشرفت شرکت را فراهم سازیم .  

علی اکبر سلطانعلیان

مدیر عامل